DISCLAIMER

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOIB MAKELAARS & TAXATEURS de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken.

Op de inhoud van onze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van MOIB MAKELAARS & TAXATEURS te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van onze website. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geven wij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij geven evenmin garanties noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op onze website die afkomstig zijn van derden. Wij zullen bij naar ons oordeel gebleken misbruik een beroep op onze rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.